Kisah Harat Kai Palui

Sambil mahadang magrib bubuhan Palui sapakawalan badudukan di gardu parak masigit. Napa haja dipanderakan, ka hulu ka hilir matan sual pulitik sampai mamader pakayian.

“Sakadar bubuhan ikam katahui haja bahwa dahulunya sungai di wadah kita banyak buayanya. Tapi wayahini sudah kadada lagi karna dihalau kayiku ka hulu,” ujar Tulamak manunjuk ka sungai.

“Jadi kalu kaya itu kayi Tulamak itu jagu banar kawa mamburu buaya,” ujar Palui mamuji kayi Tulamak.

“Kalu kaya itu sama wan kayiku,” sahut Tuhalus, “Karna sidin bajasa banar mamindah sarang singa nang saram ka pahuluan mungkin parak wan sarang buaya kayinya Tulamak,” ujar Tuhalus.

“Kalu sual bahaharatan kukira kada kalah wan arwah kayiku,” ujar Garbus manyambung.

“Karna sidin kawa manangkap ular nang ganalnya kaya batang nyiur lalu manyuruh bajauh supaya jangan mangganggu anak cucu,” ujar Garbus.

“Bujur harat bubuhan kayi-kayi bahari, kayi Tulamak manyuruh buaya pindah, kayi Tuhalus manyuruh singa pindah ka hulu wan kayi Garbus wani manangkap ular ganal,” ujar Palui.

“Lalu napa kaharatan kayi ikam Lui?” ujar Garbus.

“Kayiku kada kalihatan kaharatannya karna sidin alim, palihum, katuju manulung urang tapi sidin kada kawa dihuhulut atawa dianggap inting,” ujar Palui marandah.

“Mungkin ada jua kajian sidin maklum urang bahari pasti ada baisian kajian,” ujar Tulamak.

“Kayiku itu pamadam banar, wayah dahulu itu sidin tulak ka hutan di hulu atawa ka gunung-gunung, banyak manamuni halangan wan tantangan. Di antaranya sidin bakisah biasa manangkap buaya ganal banar lalu disumbalih sidin wan dagingnya dibanam. Kaya itu jua sidin biasa handak banar mamakan daging singa, lalu pas badapat di gunung langsung ditangkap sidin wan dimakan mantah-mantah. Kada itu haja karna dalam pamadaman sidin itu biasa jua batamu ular ganal banar kaya batang nyiur lalu ditangkap, ditatak-tatak wan dihiris sidin langsung kulitnya diulah tas wan ikat pinggang lalakian,” ujar Palui taliur-liur mangisahakan kayinya.

“Mungkin binatang nang ditangkap wan dibunuh kayiku itu adalah binatang nang diburu ulih bubuhan kayi ikam,” ujar Palui lihum.

“Napa buktinya Lui, kaharatan kayi ikam itu,” ujar Garbus.

“Ini nah buktinya ikat pinggangku kulit ular, sapatuku kulit buhaya wan kupiahku ini dari rambut singa,” ujar Palui baagak mangalahakan kisah kayi-kayi bubuhannya.